Digitala Stadsutvecklingsdagarna 2021

Digitala Stadsutvecklingsdagarna erbjuder en digital mötesplats
för företag och andra aktörer inom bygg- och fastighet,
social hållbarhet, energi, digitalisering, kultur och mobilitet.


Program


26 januari 2021 – Framgångsfaktorer
för Stockholm City i förändringens tid

Stadskärnor världen över går igenom stora förändringar. Hur kan vi nå framgång och ligga steget före?
Kan vi utveckla Stockholm City till en mer unik destination? Handlar det om att utveckla stadsdelens
nya identitet? Gör vi det genom fler bostäder? Behöver vi samverka på nya sätt för att möta framtiden?

City i Samverkan har i samarbete med A Beautiful Soup bjudit in Jerome Barth, President Fifth Avenue
Association, New York City, Per Bolund (MP), Finansmarknads- och bostadsminister för att prata om hur
vi kan nå framgång för Stockholm City när stadskärnorna världen över förändras.

Webinariet avslutas med en paneldebatt med Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan, som även
inleder webinariet, Henriette Johansson, Chef för Stadsrum och Retail, AMF Fastigheter, samt
Martin Sandgärde, Affärsområdeschef Stockholm nord, Vasakronan.
Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här


15 december 2020 – Bättre
stadskvaliteter, trygghet
och samhällsekonomi

Intresset för seniorbostäder ökar och flera kommuner som exempelvis Stockholms stad pekar ut 
seniorboenden som prioriterade i stadsbyggandet. Vad ligger bakom att seniorbostäderna gått
från att ha varit på undantag till att bli heta i stadsbyggnadsdebatten? Har det rått missförstånd
kring vad seniorboenden är, vilka som bor där och vad de kan göra för staden?
 
Välkommen på ett webinarium där vi undersöker skälen till varför kommunerna behöver
bygga
fler seniorbostäder – men också hur dessa kan vara nyckeln till hållbar stadsutveckling,
trygghet och ett bättre stadsliv.
 
Medverkande paneldeltagare är Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd,
Stockholms stad,
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun, Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert, WSP, Mia Wahlström, tekn. dr. och konsult, Tyréns samt Maria Börtemark, vd, Seniorgården AB.
Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här


9 december – Staden och
elsparkcyklarna – hur
förstärker vi nyttan och hur
löser vi utmaningarna framåt?

Riksdagens trafikutskotts presidieledamöter Anders Åkesson (C) och Teres Lindberg (S), i samverkan
med Nordic Micromobility Association (NMA) bjuder in till ett lunchwebinarium för att diskutera
mikromobilitetens möjligheter och utmaningar. 

På detta webinarium tar vi tempen på branschen och beslutsfattarna i frågan om elsparkcyklarnas
roll i staden. Vi får rapporter från branschens, städernas och Transportstyrelsens arbete med
trafiksäkerhet och parkeringsfrågan. Vad krävs för att hitta lösningar som gör att städerna kan dra
nytta av mikromobilitetens förtjänster framöver?

Deltagare:
Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och vice ordförande i Trafikutskottet

Teres Lindberg (S), riksdagsledamot och tredje vice ordförande i Trafikutskottet
Dan Nerén, Senior Public Policy Manager Nordics, Tier
David Mothander, Head of Public Policy for Nordics and Micromobility, Bolt
Eric André, General Manager Sweden & Denmark, Voi
Jonatan de Boer, General Manager Benelux and Nordics, Bird
Mike Parishaian, Country Manager Sweden, Lime

Kristofer Elo, utredare, Transportstyrelsen
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms Stad
Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden, Göteborgs Stad

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här


8 december – Hur får vi en levande
stad dygnet runt, året om?

Livet i city befinner sig i förändring. Spridningen av Covid-19 har bland annat
lett till ökat hemarbete och restriktioner som påverkar restauranger och
kulturliv. Långsiktiga trender – såsom ökad e-handel – påverkar också
folklivet och stadens flöden.

Välkommen till ett webinarium om hur Stockholms city förändras på kort och
lång sikt. Vi kommer bland annat att prata om följande;

Vilka förändringar behövs för att människor ska röra sig inne i stan, trots
ökat hemarbete och ändrade köpbeteenden?
Blir restauranglivet allt viktigare på sikt, och på vilket sätt kan gasnätet
bidra till ett tryggare, och behagligare uteliv?
Vilka initiativ behövs från politiken, näringsidkare och fastighetsägare för
att vända trenden på längre sikt?

Medverkande paneldeltagare var Erik Slottner (KD), äldre- och
trygghetsborgarråd, Stockholms stad, Anders Göransson (S), vice ordförande
och gruppledare, Södermalms stadsdelsnämnd, Helena Olsson, chef
stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm, Cecilia Hedqvist,
vd, Gasnätet Stockholm och Arman Sultani, driftschef, restaurang Vau de Ville.
Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här.


30 november – Gör vi tillräckligt
för att gynna nya
miljöinnovationer inom VA?

Idag pågår ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna
återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten, en fullständigt livsavgörande men alltmer
begränsad resurs. Det vatten som används idag behöver renas och återanvändas,
och för det behövs förändringar.

Välkommen till en viktig dialog om hur kommuner kan stimulera innovation och förnyelse
som rör vatten. Hur kan ett närmare samarbete och utbyte med branschaktörer främja
utvecklingen av den smarta och hållbara staden?

Medverkande paneldeltagare var Annica Nordgren (C), kommunalråd, Täby kommun,
Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten, Markus Selin (S), riksdagsledamot, 
Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco
och Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies.
Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här


12 november – TMPL Talks: Hur kan digitaliseringen hjälpa allmännyttan att nå målen?

Var sjätte person i Sverige bor hos allmännyttan. De allmännyttiga bostadsbolagen har ofta uppgiften av sina huvudmän att vid sidan om sund ekonomi, även leverera ambitiösa resultat inom miljö, trygghet och boendeinflytande. 

På detta webinarie diskuterade vi hur digitaliseringen och proptech-sektorn kan bidra till de allmännyttiga bolagens måluppfyllelse. Vi träffade företrädare från allmännyttan och proptechbolag som visade konkreta case och delade med sig av erfarenheter från arbete med digitalisering av bostaden, förvaltningen och boendeinflytandet.

Medverkande paneldeltagare var Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta, Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd (M), Stockholms stad, Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget, Lars Jolérus, vd, Bostadsstiftelsen Signalisten samt Henrik Svanqvist, vd, Tmpl, med flera. Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här.


11 november – Betonginitiativets
andra resultatkonferens

Färden mot klimatneutral betong fortsätter. Färdplansarbetet drivs av Betonginitiativet – en rad företag inom bygg- och fastighet, betong- och cementindustrin, myndigheter, forskare, kommuner och andra aktörer som på något sätt har intresse av betongens klimatresa.

På den andra resultatkonferensen följde vi upp färdplanen för klimatneutral betong, framtagen i samarbete med Fossilfritt Sverige för tre år sedan.

Titta på webinariet här.


24 september – Boverket, White Arkitekter –
Barnkonventionen i stadsutvecklingen –
hur flyttar vi fram positionerna?

Från och med i år är barnkonventionen svensk lag. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen.

Nu när detta arbete går in i slutfasen, vill vi bjuda in till en plattform för samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas
– och bli till en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer – i samhällsplaneringen.

Titta på webinariet här.


3 september – ICA Fastigheter och ICA-handlarnas Förbund
Trygga platser – från ord till handling 
En dialog om förebyggande insatser i och runt ICA-butiker i Stockholm

Titta på webinariet här


29 juni – Hyresgästföreningen 
Goda Grannar – tillsammans klarar vi krisen

Goda Grannar minskar utsatthet och oro. Kan civilsamhället ihop med politiken dämpa effekterna ännu mer?

Över en natt förändrades tillvaron för den svenska befolkningen. Myndigheter och politiker uppmanade till social distans. Större sammankomster förbjöds. Människors oro över hälsan, kostnader och jobben växte. I krisläget hittade Hyresgästföreningen snabbt en ny viktig roll – att matcha människor i behov av hjälp med människor som ville hjälpa – projektet Goda Grannar.  Matchningsarbetet innebär att tusentals hyresgäster hjälper och stöttar medmänniskor i grannskapet. Samtidigt gör Hyresgästföreningen omfattande undersökningar om hur hyresgäster upplever krisen och hur den berör deras privatekonomi. Resultatet av undersökningarna kommer att presenteras på webinaret. Hur kan Hyresgästföreningen tillsammans med ledande politiker hitta lösningar på de ekonomiska utmaningar vi står inför för att mildra effekterna av coronakrisen? 

Medverkar gör Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen och Martin Ådahl riksdagsledarmt och arbetsmarknadspolitisk talesperson (c)


15 juni – Landskapslaget 
Är kultur i stadsutvecklingen nyckeln till en hållbar och inkluderande ytterstad?

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av ny affärslogik. Vi har en utveckling i ytterstaden som redan pågått en tid men som i pandemins spår accelererar. Kulturutövare har kompetens och resurser att både utveckla mellanmänskliga relationer, platsers attraktivitet, och bidra till innovation, nytänkande och entreprenörskap. Men även etablerade verksamheter inom konst och kultur har svårt att komma i bruk, visar det sig.

I ett projekt stött av Vinnova och projektlett av Landskapslaget AB, har kompetens från akademi, stadsutvecklare, kulturentreprenörer, kommun, centrumägare och organisationer för handel, besöksnäring och fastighetsägare – sammanfattat forskning och praktik kring hur konst och kultur kan sitta på lösningarna till dagens utmaningar i ytterstaden. 

Medverkar gör Elisabet Elmsäter Vegsö – Näringspolitisk expert på Svensk handel, Fredrik Lindstål – Grundare av Glad stad, ordförande för Stockholms hamnar och förtroendevald i Stockholms stad, Anna Hag – Näringspolitisk expert inom turism och hållbar stadsutveckling på Visita, Lise Hellström – Landskapsarkitekt och stadsplanerare på Landskapslaget

Moderator: Ellen Wettmark – Ordförande för Konstnärsnämnden och tidigare på Arkdes, Statens kulturråd och Sveriges kulturråd i London

Titta på webinariet här.


11 juni – IF 
Tio förslag för kommunernas klimatanpassning – en ödesfråga

Effekterna av klimatförändringen har blivit en del av vår vardag. Klimatet förändras och blir allt mer oförutsägbart. Vad kan svenska kommuner göra för att förebygga de problem som skyfall, varmare somrar och stormigare vintrar för med sig? If presenterar en färsk rapport med förslag på hur kommunerna kan vässa sitt klimatanpassningsarbete.

Medverkar gör Philip Thörn, hållbarhetschef på If, Therese Sjöberg, utredare inom klimatanpassning, SMHI, Emmyly Bönfors (c),  kommunalråd och ordförande i klimat- och miljönämnden, Göteborgs stad och Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun

Moderator: Per Ankersjö, Senior rådgivare och partner, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.


9 juni – City i Samverkan
Nya grepp för en levande stadskärna.

Den pågående pandemins framfart leder till svåra och nya utmaningar för hela samhället, inte minst för våra stadskärnor. Kraftigt minskade besöksflöden får negativa konsekvenser för de flesta verksamheter. Dessutom leder ödsliga och tomma gator till otrygghet.

Hur kommer våra städer se ut när pandemin är över? Är det nya typer av verksamheter vi kommer att se? Blir mindre butikslokaler och korttidskontrakt allt vanligare? Är pop-up-koncept ett sätt att skapa levande och händelserika städer?

Medverkar gör City i Samverkan, Gabrielle Gjerswold, VD, AMF Fastigheter, Henriette Johansson, Chef för Stadsrum och Retail, HUI Research, Emma Hernell, Vice VD , Fastighetsägarna Stockholm, Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle , Cushman & Wakefield, Jens Linderstam, Head of Retail Services Sweden.

Moderator: Per Ankersjö, Senior rådgivare och partner, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.


28 maj – Gasnätet i Stockholm 
Fossilfritt och cirkulärt – biogasen nödvändig för Stockholm.

 Klimatomställningen och utvecklingen av den cirkulära ekonomin talar för att biogasanvändningen tillhör framtiden. När både biogas och el behövs för att klara omställningen – vilka politiska beslut behöver staden och regionen ta idag? Vilket behov kommer biogasen att fylla för näringslivet?

Cecilia Hedqvist, vd, Gasnätet Stockholm, Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall, Katarina Luhr (mp), miljö- och klimatborgarråd, Kristoffer Tamsons (m), trafikregionråd, Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig, Scania Sverige medverkade i webinariet.

Titta på webinariet här.Vill du veta mer kontakta oss på

info@abeautifulsoup.se